Příroda
Příroda


Sekce PŘÍRODA obsahuje kompletní řadu publikací edice "Příroda České republiky" vydané nakladatelstvím CONSULT.

Ochrana
přírody
Ochrana přírody

V sekci OCHRANA PŘÍRODY jsou publikace a aplikace, týkající se chráněných území, přírodních parků a památek a ochrany životního prostředí.

E-shop
E-shop

V našem INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ si můžete zakoupit řadu publikací a CD/DVD zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí.

PŘÍRODA

Rybníky v České republice

Rybníky v České republice

V edici Příroda v České republice vyšel další díl "Rybníky v České republice". Na 304 stranách je věnována pozornost historii a vývoji rybníků a rybníkářství, organizovanému rybaření, rostlinám a živočichům rybníků, stejně jako úloze rybníků v naší historii a v kultuře.

Mimořádná péče byla věnována výběru grafického doprovodu a celkově tak vzniklo dílo, které zatím v literatuře o tomto specificky českém výtvoru nemá obdoby.


Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v České republice

Kniha se jako první publikace po dlouhém historickém období zabývá problematikou pozemkových úprav. Pozemkové úpravy jsou uvědomělou a cílevědomou činností skupiny odborníků, státních úředníků a zvolených zástupců vlastníků, kteří spolupracují na zpracování nového návrhu uspořádání pozemků.

Této práci na návrhu předchází několikaletá příprava pozemkového úřadu, který shromažďuje podklady a stanoviska všech zúčastněných osob, správních úřadů a správců různých nadzemních a podzemních vedení. Všechna práva vlastníků a zájmy státu garantuje „zákon o pozemkových úpravách“.

Jednotlivé kapitoly knihy popisují, čím vším se pozemkové úpravy zabývají, aby mohly být úspěšně ukončeny, a co vše je pro to třeba udělat. Autoři se snaží srozumitelnou formou přiblížit široké možnosti pozemkových úprav a jejich význam v životě současné společnosti a harmonického rozvoje venkova a jeho krajiny.


Vodstvo

Vodstvo a podnebí v České republice

Kniha přiblížuje současnou úroveň poznání o globální klimatické změně a jejích širších souvislostech s vodním hospodářstvím v České republice.

Kniha má dvě části. První část se zabývá změnou klimatu a jejím dopadem na Českou republiku, ve druhé části jsou uvedeny základní informace z plánů oblastí povodí, jejichž zpracování zadaly státní podniky Povodí. Kniha by měla ve svém celku propojit světové a české vodohospodářské informace a zvýšit informovanost široké veřejnosti o možných dopadech klimatické změny na vodní hospodářství České republiky.

...více informací


Krajina

Krajina v České republice

Autoři této knihy chtěli čtenáře přesvědčit, že Česká republika má mnoho krás a hodnot, které se uchovaly z dob minulých a které stojí za to chránit. V současné době jsou vyhlášeny 4 národní parky, 25 chráněných krajinných oblastí a přes 2000 maloplošných chráněných území. Všechna tato území potřebují nejen ochranu, ale i soustavnou péči.

Na stránkách knihy získají čtenáři některé základní informace. Autoři však doufají, že to hlavně probudí jejich zvídavost. Něco nového poznat, něco dalšího si přečíst a také chovat se tak, aby krásy, které se dosud zachovaly, obdivovaly i generace našich potomků.


Lesy

Lesy v České republice

Četbou této publikace se Vám naskýtá možnost uskutečnit procházku českými lesy a seznámit se tak se zvláštnostmi lesního hospodářství v jednotlivých krajích České republiky.

Uvedená fakta zdůrazňují skutečnost, že i přes všechny transformační a následující majetkové změny, které se v průběhu let v naší zemi odehrály, se lesníkům podařilo zachovat lesy současníkům pro jejich krásu, bohatost a rozmanitost přírody a užitek.


Půda

Výuka Půda v České republice

Tato kniha vznikla díky zájmu autorů řešit věci týkající se ochrany našeho přírodního bohatství, půdy.
Smyslem je poukázat na problematiku půdy v širších souvislostech zejména s krajinou a tak přesvědčit čtenáře, aby se sami zamysleli, jestli není v jejich moci a potřebě přispět k zachování tohoto jedinečného přírodního útvaru a ve větší míře tak zmírnit tlak na jeho dnešní devastování.

...více informací


Voda

Voda v České republice

Kapitoly této publikace se pokoušejí přiblížit skutečný obsah lapidárního vyjádření „Voda je život". A nejenom to, vždyť nelze přehlédnout význam tohoto nedoceňovaného přírodního bohatství pro utváření krajiny a celého světového dění. Voda se mění stále více ve strategický zdroj, neboť její potřeba výrazně převyšuje omezené zdroje, jejichž nerovnoměrné rozložení v prostoru i čase zvyšuje nepříznivé dopady.

Kniha si nedělá ambice být vyčerpávající encyklopedií. Cílem je ukázat nejrůznější podoby vody, krásu vodních útvarů a zároveň podtrhnout jejich význam jako zdrojů pro nejrůznější užívání. S tím je neoddělitelně spojena rozsáhlá péče o jejich udržení nejenom v současnosti, ale zejména pro příští generace – což jsou úlohy vodního hospodářství.

 

Feja - prodejní galerie

Zahrada doma i venku

Zpracování publikací, grafika, software

Květinářství Pivoňka

© 2013 Consult