Příroda
Příroda


Sekce PŘÍRODA obsahuje kompletní řadu publikací edice "Příroda České republiky" vydané nakladatelstvím CONSULT.

Ochrana
přírody
Ochrana přírody

V sekci OCHRANA PŘÍRODY jsou publikace a aplikace, týkající se chráněných území, přírodních parků a památek a ochrany životního prostředí.

E-shop
E-shop

V našem INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ si můžete zakoupit řadu publikací a CD/DVD zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí.

KONTAKTY

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

AOPK ČR

www.ochranaprirody.cz


AOPK ČR se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí (opatření č. 2/2009). Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

Předmětem činnosti AOPK ČR je:

– sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny,

– vedení Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) a centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny a správního archivu,

– vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody,

– odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, a to zejména prostřednictvím regionálních pracovišť, 12 krajských středisek,

– výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to zejména prostřednictvím regionálních pracovišť, 23 správ CHKO a jedno od 1. ledna 2010 sloučené pracoviště, tj. Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec

– realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a maloplošných zvláště chráněných území, tj. národních přírodních rezervací a památek na území celé ČR, včetně vymezování bezzásahových lokalit (budoucích pralesů),

– administrace celostátních dotačních programů (zejména krajinotvorných programů) i vybraných fondů Evropských společenství zaměřených na ochranu přírody a krajiny,

– vyplácení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících,

– správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR,

– osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání (EVVO),

– mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny. AOPK ČR je mj. členem konsorcia Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti a vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR,

– zajištění dále například strážní činnosti v chráněných územích.

 

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor ochrany prostředí


Odbor ochrany prostředí je odborem Magistrátu zřízeným na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, veterinární a rostlinolékařské péče, posuzování vlivů na životní prostředí, myslivost, rybářství a ochrany zvířat proti týrání, městské zeleně a vodního hospodářství, na úseku koordinace environmentálního vzdělávání v hlavním městě Praze.

Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajících státní správu v odvětví ochrany životního prostředí a vodního hospodářství a podřízen Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství.

Adresa:
MHMP, Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha

 

Časopis OCHRANA PŘÍRODY

Ochrana přírody

www.casopis.ochranaprirody.cz


Časopis Ochrana přírody vychází již od roku 1946. Jako odborný časopis se zabývá problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody.

V časopise najdete články a aktuální informace týkající se problematiky péče o krajinu, ochrany zvláště chráněných území, druhové ochrany živočichů a rostlin i právních aspektů ochrany přírody. Časopis přináší výsledky výzkumu a monitoringu. Poskytuje informace o plnění mezinárodních úmluv a také o soustavě Natura 2000. Uvádí další odborné informace ze zahraničí.

Na začátku roku 2007 se změnila periodicita časopisu, který vychází šestkrát v roce, vždy v polovině každého sudého měsíce.

Vydavatelem časopisu je v současné době Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která navázala na činnost svých předchůdců.


 

Feja - prodejní galerie

Zahrada doma i venku

Zpracování publikací, grafika, software

Květinářství Pivoňka

© 2013 Consult