Příroda
Příroda


Sekce PŘÍRODA obsahuje kompletní řadu publikací edice "Příroda České republiky" vydané nakladatelstvím CONSULT.

Ochrana
přírody
Ochrana přírody

V sekci OCHRANA PŘÍRODY jsou publikace a aplikace, týkající se chráněných území, přírodních parků a památek a ochrany životního prostředí.

E-shop
E-shop

V našem INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ si můžete zakoupit řadu publikací a CD/DVD zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí.

OCHRANA PŘÍRODY

Základní údaje o ochraně přírody

Kategorie zvláště chráněných území
Zákon č. 114/92 o státní ochraně přírody stanoví podle významu i rozlohy několik kategorií zvláště chráněných území.

národní park
(NP)

rozsáhlé území, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, významné v národním či mezinárodním měřítku, v nichž rostliny, živočichové i neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Nejstarším národním parkem v ČR jsou Krkonoše (vyhlášen v roce 1963), dalšími NP jsou Podyjí (vyhlášen v roce 1991), Šumava (vyhlášen v roce 1991) a České Švýcarsko (vyhlášen v roce 2000)

chráněná krajinná oblast
(CHKO)

rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení


národní přírodní rezervace
(NPR)

menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na typický reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy, význačné nebo jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku


národní přírodní památka
(NPP)

přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných a ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem a to i takový, který vedle přírody formoval i člověk

přírodní rezervace
(PR)

menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast

přírodní památka
(PP)

přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický nebo geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s regionálním ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem, a to i takový, který vznikl jako důsledek činnosti člověka

Kromě uvedených kategorií chráněných území mohou být některá velkoplošná zvláště chráněná území (NP, CHKO) vyhlášena biosférickými rezervacemi. Jde o velkoplošná chráněná území s národním statutem územní ochrany, zahrnující reprezentativní přírodní oblasti světa. Biosférická rezervace je území, ve kterém se nacházejí ekosystémy, zajímavé v celosvětovém měřítku, kde probíhá intenzivní výzkum, jehož cílem je získávat podklady pro trvalé racionální využívání přírodních zdrojů. Statut biosférické rezervace uděluje UNESCO. Přestože zákon o státní ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. tento pojem nezná, je v současné době v ČR vyhlášeno šest biosférických rezervací.

Údaje o lokalizaci, rozsahu a významu zvláště chráněných území lze získat v ústředním seznamu zvláště chráněných území, který z pověření ministerstva životního prostředí vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze. V terénu je každé zvláště chráněné území označeno na přístupových cestách tabulí se státním znakem a názvem kategorie chráněného území, u NP a CHKO i názvem oblasti. Hranice maloplošných chráněných území (NPR, NPP, PR, PP) jsou v terénu vyznačeny tzv. pruhovým značením, tj. dvěma červenými pruhy, umístěnými především v lomových bodech hranice na stromech nebo sloupcích. Horní pruh z nich probíhá po celém obvodu, spodní pouze v té části, která odpovídá výseči nechráněné části území.


Další chráněné části přírody

památný strom

strom, skupina stromů nebo stromořadí, mimořádně významný z hlediska druhového, estetického, genetického, kulturního nebo historického

zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

druhy živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky nebo kulturně velmi významné. Úplný seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvádí příloha prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., která zvláště chráněné organizmy dělí na druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené


Orgány státní ochrany přírody

obecní úřady

povolují kácení dřevin a stanovují náhradní výsadby. Jejich působnost se nevztahuje na území NP a CHKO a dalších kategorií zvláště chráněných území (NPR, PR, NPP, PP)

obce s rozšířenou působností

vymezují a hodnotí místní územní systém ekologické stability. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností – vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li ze zákona příslušný jiný orgán ochrany přírody a nejde-li o území NP, CHKO nebo jejich ochranná pásma. Vymezují a hodnotí místní územní systém ekologické stability.

magistráty statutárních měst

vykonávají státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

kraje

vydávají nařízení o zřízení přírodních parků a zajišťují péči o ně. Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy - vyhlašují přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma a zajišťují péči o ně. Vedou výpisy z ústředního seznamu pro svůj správní obvod, vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny a jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability. Jejich správní obvod nezahrnuje území národních parků, chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem.

správy národních parků a chráněných krajinných oblastí

vykonávají činnosti, příslušející v oblasti ochrany přírody a krajiny obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na území příslušných národních parků a chráněných krajinných oblastí

Ministerstvo životního prostředí ČR

ústřední orgán státní správy ochrany přírody s řadou rozhodujících činností. Ve vztahu ke zvláště chráněným částem přírody např. vyhlašuje národní přírodní rezervace a národní přírodní památky a uděluje souhlas k činnostem v nich, stanoví zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Většinu odborných činností zabezpečuje prostřednictvím svého odborného zařízení - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která má síť regionálních středisek v bývalých krajích.

Česká inspekce životního prostředí

dozírá, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se ochrany přírody a krajiny. Je oprávněna nařídit omezení nebo zastavení škodlivé činnosti a uložit pokutu za porušení povinností v ochraně přírody a krajiny.

 

Feja - prodejní galerie

Zahrada doma i venku

Zpracování publikací, grafika, software

Květinářství Pivoňka

© 2013 Consult